TAŞOCAĞI RUHSAT İŞLERİ


HER ÇEŞİT KUM DOLĞU MALZEMESİ NAKLİYE DAHİL  ŞANTİYE TESLİM SATIŞI YAPILIR.

YIKANMIŞ – ELENMİŞ KUM ÜRÜNLERİMİZ

ankara Akyurt Altındağ Ayaş Balâ Çankaya Çubuk Elmadağ  Etimesgut Gölbaşı Kalecik Kazan Keçiören Mamak Pursaklar  Sincan Yenimahalle Beypazarı Kırıkkale Çamlıdere Evren Güdül  Haymana hasanoğlan, kıbrısköyü, bağlum, ümitköy, çayyolu, beysukent, alaçatlı, tulumtaş, taşpınar, Kızılcahamam Nallıhan Polatlı Şereflikoçhisar

 

İHTİYACINIZ OLAN KUMU BELİRTMENİZ YETERLİ

 

Gsm : { 0535 } 712 20 82  { ANKARA }

 

Ofis Telefon : ( 0312 ) 482 05 09  \…  Caner ® …/ Ofis faks : ( 0312 ) 480 65 02

  •  GÜVENİLİR VE SAYGIN KURULUŞ CANER  KUM FARKIYLA BİZİMLE YAPACAĞINIZ 
  • HER TİCARETTE KAZANCINIZA KAZANÇ KATACAĞINIZI BİLMENİZDE FAYDA VAR HODRİ MEYDAN 
  • CANER KUM SEKTÖRÜNDE TEK OLMA YOLUNDA HER GEÇEN GÜN HIZLI ADIMLARLA 
  • KALİTEDEN VE HİZMETTEN ÖDÜN VERMEDEN BÜYÜYOR.
  • KUM SİPARİŞ HATTI : 0532 407 77 57

 

Gsm Cep: 535 712 20 82

.

,HER ÇEŞİT KUM MICIR STABİLİZE DOLGU MALZEMESİ NAKLİYE DAHİL ŞANTİYE TESLİMİ YAPILIR.
.
İHTİYACINIZ OLAN KUMU BELİRTMENİZ YETERLİ
Gsm Cep : 535 712 20 82
HER ÇEŞİT KUM DOLĞU MALZEMESİ NAKLİYE DAHİL ŞANTİYE TESLİMİ YAPILIR.
.
İHTİYACINIZ OLAN KUMU BELİRTMENİZ YETERLİ

 

Gsm Cep : { 0535 } 712 20 82

.
HER ÇEŞİT KUM DOLĞU MALZEMESİ NAKLİYE DAHİL ŞANTİYE TESLİMİ YAPILIR.
.
İHTİYACINIZ OLAN KUMU BELİRTMENİZ YETERLİ

 

TAŞOCAĞI RUHSAT İŞLERİ

5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikler ile Kanun

kapsamındaki I (a) grubu ve I (b) grubu madenlerin intibaklarına ilişkin olarak Maden İşleri

Genel Müdürlüğünde 17 Haziran 2004 tarihinde ilgili Kurumların katılımıyla yapılan toplantı

sonucu düzenlenen Tutanak içeriği doğrultusunda;

I (a) Grubu Madenlerin (Kum ve Çakıl) İl Özel İdarelerince

intibakları aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

1- İl Özel İdareleri kendi il sınırları içinde I(a) Grup Madenlere karşılık gelen ve intibakları

yapılacak Taşocakları Nizamnamesi kapsamında vermiş oldukları yürüyen ve 05.12.2004

tarihine kadar süresi dolan ruhsatlarla, 05.06.2004 tarihinden önce ruhsat almak için

yapılmış müracaatların sahipleri, mevkiilerinide içeren bir listeyi 01.07.2004 tarihine

kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

2- 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş ve halen yürürlükte olan I(a)

Grup Madenleri İşleten Taşocağı Ruhsatları için, ruhsat sahipleri altı aylık intibak süreleri

içinde maden kanununa intibak yaptırmak için bulundukları İlin İl Özel İdarelerine

müracaat edeceklerdir.

3- 05.06.2004 tarihi ile I(a) Grup Madenlerle ilgili UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN

yayımı tarihi arasında süresi biten I(a) Grup maden ruhsatlarının süresi İl Özel

İdarelerince 5177 sayılı Kanunun öngördüğü talep harcı ve teminat alınarak 1 yıl

uzatılacaktır. 1 yıllık süre sonuna kadar ruhsat sahipleri yönetmelikte öngörülen belgeleri

İl Özel İdarelerine vererek ruhsat sürelerini 5177 sayılı Yasada belirtilen süreye uygun

olarak uzatabileceklerdir.

4- 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İl Özel İdarelerine yapılmış I(a)

Grup maden ruhsat müracaatlarının işlemleri, İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde

yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılacaktır. Uygun bulunan

müracaatlar ruhsatlandırılarak intibakları İl Özel İdarelerince yapılacaktır. Milli Emlak

Müdürlüklerine veya Mal Müdürlüklerine kiralama amaçlı olarak yapılmış talepler de İl

Özel İdarelerine yapılmış müracaat olarak kabul edilecektir. Bu müracaatlar için en fazla

beş yıl süreli ruhsat verilecektir.

5- 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılmış ve ihale sonrası

kiralama bedelini yatırmış ancak ruhsatlandırılmamış olan taşocağı müracaatlarının

işlemleri, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca

sonuçlandırıldıktan sonra İl Özel İdarelerine gönderilecektir. Bunlarla ilgili

ruhsatlandırma işlemleri İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan

Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılacaktır. Uygun bulunan müracaatlar

ruhsatlandırılarak İl Özel İdarelerince intibakı yapılacaktır.

6- Ruhsat sahiplerince I(a) Grup maden ruhsatlarının yoğun olduğu bölgelerdeki taşocağı

ruhsatlarının birbirlerine göre durumlarını gösterir 1/1.000 ölçekli harita hazırlanacak, İl

Özel İdarelerince uygun bulunmayan haritalar ruhsat sahibine yeniden hazırlattırılacaktır.

Ayrıca her ruhsatın 6 derecelik dilime esasa koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını

1

belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir. Hazırlatılacak haritalar İl

Özel İdaresince teyit edilecektir.

7- Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik

yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel

kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile

müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine

verilecektir. Ruhsat sahiplerinin intibak yaptırmadan önce durumlarını Maden Kanunun 6

ncı maddesinde belirtilen hususlara uygun hale getirmeleri zorunludur.

8- 1(a) Grup madenlerin intibakında İl Özel İdarelerince istenecek belgeler

a) Her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını

belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir.

b) Ruhsatın komşu ruhsatlarla ilişkisini gösteren ve İl Özel İdarelerince teyit edilmiş

1/1.000 ölçekli harita,

c) Taşocağı ruhsatının aslı,

d) Nüfus cüzdanı sureti veya şirket statüsü, imza sirküleri,

e) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak teminat makbuzu,

f) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak talep harç makbuzu,

g) Vergi Dairesi ve vergi numarası

h) Arazinin mülkiyeti ile ilgili belge, tapulu araziler üzerindeki ruhsatlarda tapu

sahibinin muvafakati,

9- Ruhsat sahipleri Kanunun yürürlüğe girdiği 05.06.2004 tarihinden itibaren 6 ay içinde

gerekli belgelerle İl Özel İdarelerine intibak işlemlerinin yapılması için müracaat

edeceklerdir. Müracaat belgeleri kontrol edilerek eksiklikler müracaat sahibine müracaat

esnasında imza karşılığında bildirilecektir. Müracaat sahibi bu belgeleri tam, doğru ve

eksiksiz olarak intibak süresi içinde tamamlayıp İl Özel İdarelerine vermek zorundadır.

Aksi taktirde intibakı yapılmayacaktır.

10- İntibak yapılan ruhsatın süresi, taşocağı ruhsatının kalan süresi kadardır. 05.06.2004

tarihi itibariyle kalan süresi bir yıldan az olan ruhsatlar için süre bir yıla tamamlanacaktır.

Ruhsat sahibi süresi sonunda, I(a) Grup madenlerin yönetmeliğinde belirtildiği şekilde,

gerekli belgelerle uzatma talebinde bulunabileceklerdir.

11- İl Özel İdareleri tarafından verilmiş ve faaliyetini fiili olarak sürdüren I(a) Grup

madenlerin çalışma yeri ile ruhsat üzerindeki alan sınırlarının uyum içinde olmaması

durumunda, başka bir hak olmaması şartı ile İl Özel İdarelerinin belirlediği aynı alandaki

koordinatlar ruhsat koordinatları olarak alınacaktır.

12- İntibakı yapılan ruhsatların onaylı birer kopyası, intibak süresi sonunda toplu olarak

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Defterdarlığa gönderilecektir.

13- I(a)Grup madenlerin sevkıyatlarında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilecek

sevk fişleri kullanılacaktır.Bu sevk fişleri seri numaraları belirtmek suretiyle İl Özel

İdarelerince ruhsat sahibine bedel ve imza karşılığında verilecektir.

14- İntibakları yapılmış I(a)Grup madenler için,intibakın yapıldığı tarihe kadar bedeller ilgili

idarelerce tahsil edilecek, intibak tarihinden sonra ise Kanunun 14 ncü maddesine göre

işlem yapılacaktır.

2

15- İntibakı yapılan ruhsatlar yalnızca izin verilen I(a) Grup madenlerin işletilmesi ile ilgili

haklara sahip olacaktır.

16- Süresi içinde intibakı yaptırılmayan ruhsatlar için ruhsat süresi sonunda uzatma talebinde

bulunamayacaktır. Bu ruhsatlar süresi sonunda iptal edilecektir.

17- İntibakı yapılan ruhsatlara İl Özel İdarelerince Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından

gönderilen yeni işletme ruhsatı verilecektir.

18- I (a)Grubu madenlerin intibaklarının yapılması için Valiliklere ilan asılarak taşocağı

ruhsatına sahip olanlara duyuru yapılacaktır. Ayrıca ruhsat sahiplerine bir tebligat

gönderilmeyecektir.

Maden Kanunu Kapsamına Alınan I(b) Grup Madenler (Tuğla, Kiremit Kili,

Çimento Kili, Marn, Puzolanik Kayaç (Tras) ile Çimento Ve Seramik

Sanayilerinde Kullanılan Ve Diğer Gruplarda Yer Almayan Kayaçlar)

ile ilgili İl Özel İdarelerince yapılacak işlemler:

1- İl Özel İdareleri kendi İl sınırları içinde I(b) Grup madenlere karşılık gelen ve intibakları

yapılacak Taşocakları Nizamnamesi kapsamında vermiş oldukları yürüyen ve 05.12.2004

tarihine kadar süresi dolan ruhsatlarla, 05.06.2004 tarihinden önce ruhsat almak için

yapılmış müracaatların sahiplerini, mevkilerini de içeren bir listeyi 01.07.2004 tarihine

kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

2- İl Özel İdareleri, 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, İl

sınırları içindeki I(b) Grup madenlerle ilgili taşocağı ruhsatlarının hak sahiplerini, sınır

koordinatları ve paftasını, madenin cinsini, süresini, ruhsat alanını, mülkiyet durumunu ve

diğer bilgileri Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir.

3- Ruhsat sahiplerince I(b) Grup maden ruhsatlarının yoğun olduğu bölgelerdeki taşocağı

ruhsatlarının birbirlerine göre durumlarını gösterir 1/1.000 ölçekli harita hazırlanacak, İl

Özel İdarelerince uygun bulunmayan haritalar ruhsat sahibine yeniden hazırlattırılacaktır.

Ayrıca her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını

belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir. Hazırlatılacak haritalar İl

Özel İdaresince teyit edilecektir.

4- 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İl Özel İdarelerine yapılmış I(b)

Grup maden ruhsat müracaatlarının işlemleri, İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde

yürürlükte olan Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılacaktır. Uygun bulanan

müracaatlara bir yıl süre ile ruhsat verilerek intibakları yapılmak üzere İl Özel

İdarelerince Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Milli Emlak Müdürlüklerine

veya Mal Müdürlüklerine kiralama amaçlı olarak yapılmış talepler de İl Özel İdarelerine

yapılmış olarak kabul edilecektir.

5- 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılmış ve ihale sonrası

kiralama bedelini yatırmış ancak ruhsatlandırılmamış olan toşocağı müracaatlarının

işlemleri, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca

sonuçlandırıldıktan sonra İl Özel İdarelerine gönderilecektir. Bunlarla ilgili

ruhsatlandırma işlemleri İl Özel İdarelerince müracaat tarihinde yürürlükte olan

Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılacaktır. Uygun bulanan müracaatlar

ruhsatlandırılarak intibakı yapılmak üzere Maden İşleri Genel Müdürlüğüne

bildirilecektir.

3

6- 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş ve bu Kanun ile Maden

Kanunun kapsamına alınmış I (b) Grup madenleri işleten taşocağı ruhsatı sahipleri için,

ruhsat sahipleri altı ay içinde Maden Kanununa intibak yaptırmak için işletme projesi,

talep harcı ve teminat ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

7- Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik

yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel

kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile

müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine

tek kişi adına verilecektir. Ruhsat sahiplerinin durumlarını Maden İşleri Genel

Müdürlüğüne intibak yaptırmak için müracaat etmeden önce Maden Kanunun 6 ncı

maddesinde belirtilen hususlara uygun hale getirmeleri zorunludur.

8- I (b) Grup madenleri intibakında Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilecek

belgeler:

A) Her ruhsatın 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve 1/25.000 ölçekli paftasını

belirleyeceklerdir. Koordinatlar 7 haneli olarak verilecektir.

B) Ruhsatın komşu ruhsatlarla ilişkisini gösteren ve İl Özel İdarelerince teyit edilmiş

1/1.000 ölçekli harita,

C) Taşocağı ruhsatının aslı,

D) Nüfus cüzdanı sureti veya şirket statüsü, imza sirküleri,

E) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak teminat makbuzu,

F) 5177 sayılı Kanuna göre alınacak talep harç makbuzu,

G) Vergi Dairesi ve vergi numarası

H) Arazinin mülkiyeti ile ilgili belge, tapulu araziler üzerindeki ruhsatlarda tapu sahibinin

muvafakati,

İ) Sahanın son durumunu gösterir üretim haritası,

J) İşletme projesi

9- Ruhsat sahipleri yukarıdaki belgelerle Maden İşleri Genel Müdürlüğüne intibak için

başvuracaklardır. Belgeler kontrol edilerek eksiklikler müracaat sahibine müracaat

esnasında imza karşılığında bildirilecektir. Müracaat sahibi bu belgeleri tam, doğru ve

eksiksiz olarak intibak süresi içinde tamamlayıp Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

Aksi taktirde intibakı yapılmayacaktır.

10- İl Özel İdareleri tarafından verilmiş ve faaliyetini fiili olarak sürdüren I (b) grup

madenlerin çalışma yeri ile ruhsat üzerindeki alan sınırların uyum içinde olmaması

durumunda başka bir hak olmaması şartı ile Valiliklerin belirlediği aynı alandaki

koordinatlar ruhsat koordinatları olarak alınacaktır.

11- İntibakı yapılan ruhsatlar yalnızca intibakları yapılan madenler için hak sağlayacaktır.

12-Süresi içinde intibakı yaptırılmayan ruhsatlar süre uzatımı talebinde bulunamayacaklardır.

Bu ruhsatlar süresi sonunda iptal edilerek Kanun hükümlerine göre ihale edilecektir.

13-Müracaat sahibine intibak işlemleri veya eksiklikler ile herhangi bir tebligat

yapılmayacaktır.

İlimiz hudutları içinde bulunan tüm Taşocağı Ruhsat sahiplerine ilanen duyurulur.